IsiZulu Asifikanga Sigalelekile Enyuvesi YaKwaZulu Natali

Kamuva nje inyuvesi yakwa-Zulu Natali imemezele ukuthi izokwenza isiZulu sibe isifundo esiyimpoqo kubafundi bakhona kusukela ngonyaka ka_2014. Lokhu kusho ukuthi labo abayokwenza unyaka wabo wokuqala kule nyuvesi ngonyaka ozayo bazothatha isiZulu njengesinye sezifundo ezibaluleke kakhulu ezifundweni zabo. Hhayike! Kube bayibase emini bebade imbawula, abhebhetheka amalangabi ku-Twitter ashiya ziphele nya izikhotha.

Kumbula phela ukuthi isiZulu lungolunye lwezilimi zomdabu eziyinqayizivele lapha kwelakithi eNingizimu Afrika. Kepha ke ukushaya indiva izinto ezingezethu sekwaba insaka vukela umchilo wesidwaba, ikakhulukazi uma kuza ngasezintweni ezisibuyisela emsukeni wethu. Intsha ke yona ayiphathwa ngoba ithanda kakhulu ukuzimbandakanya nezinto zabondlebe zikhany’ ilanga, angithi phela ukuncika kwezomdabu sekuthathwa njengesidala, into yamaqaba angobaba mkhulu bona asebemathambo mhlophe.

Inyuvesi yakwaZulu Natali ihlabe yahlikisa yonke lento yokushaya indiva ezomdabu yanyathela ezithendeni kwazwela. Impela iyinyathele emsileni intsha ezibona iya kocela isikhala sokufunda kuyo le nyuvesi ngonyaka ozayo ibe kanti ayiyinhle kahle ngasesizulwini. Kukheth’ ukhethu ke sezisina zidedelana ngemibono ku-Twitter.

Abantu ke abayi nganxanye bengemanzi, abanye bazithokozele kakhulu lezi zindaba ngoba kusho ukuthi kuzohlokoma ulimi lwabo lwebele futhi luzothola nodumela elulufanele. Abanye ke abafuni nokuyizwa le yesiZulu ngoba babona ingeke ibasize ngalutho ekunyuseni iqophelo lezifundo kanye nemiphumela yabo.

Mina ke angiyiboni nencane inkinga uma kuqhakambiswa izilimi zakithi zomdabu, noma ngingasho ukuthi ngiyazwelana nalaba abathatha izingane zabo zisencane bazithumele ezikoleni lapho ulimi lwebele lungalokothwa khona. Futhi ngingathanda baqaphele njengalokhu namanye amanyuvesi angahle ahambe ngonyawo olufanayo ne nyuvesi yakwaZulu Natali. Kazi ke iyobe isizala nkomoni kulaba abazigqaja ngokungakwazi ukukhuluma angisayiphathi ke eyokubhala ulimi lwabo lwebele.

Labo ke abavela ngaphandle, o hhe! Hhayikabi zingane zakwethu kodwa sengathi kuzomele lelo nalelo nkankane liyodla umsundu wangakubo. Kodwa ningalibali ukuthi inja iyawaqeda ngolimi, isiZulu siyashesha ukuzwakala futhi akudingi sikhathi singakanani ukusifunda, asifani neze nesayenzi yona ocubungula ucubungulile izinto ongazi ukuthi zazisuselwephi futhi zisuselwani.

Njengoba isiZulu sesifikile, akusasizi ukukhala. Abantu mababhukule baphikelele ezikoleni banqobe.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s